Om oss

Driftslederen AS
Våre leveranseområder er knyttet til vei og eiendom. Og består av veimerking, eiendomsdrift, driftsleder- og vaktmestertjenester, brannvern og skjøtsel av grøntanlegg. Foruten egne leveranser kan vi levere og koordinere blant annet renholds- og kantinetjenester samt alle bygg- og teknisk relaterte tjenester. I tillegg leverer vi en rekke tjenester til uteområder.
Vår målsetting er å bli en foretrukket samarbeidspartner.
Les mer
Vis mindre

Selskapet ble etablert i 2016. Allerede i 2017 ble det gjort et strategisk eierskifte, og dermed en endring av leveranseområder og strategi. Selskapet ble fusjonert med Driftsselskapet AS, som samtidig med fusjonen skiftet navn til Driftslederen AS. Siden den gang har vi utviklet oss til å bli en attraktiv leverandør innenfor leveranseområde eiendomsdrift på Haugalandet. Foruten ordinære bestillinger og sporadiske oppdrag håndterer vi pr. dags dato, rundt 600 faste servicebesøk og leveranser i våre løpende kontrakter.
Det ser vi på som en tillitserklæring, og en bekreftelse på at vi leverer kvalitet. Samt imøtekommer kundens behov og forventinger, på beste måte.

I overgangen til 2020 overtok selskapet leveranseområdene til Trafikklederen AS. De nye leveranseområdene er knyttet til blant annet, arbeid på og ved vei. Vårt etter hvert omfattende leveranseområde, samles derfor nå under begrepet, «Vei- og eiendomsdrift». I første omgang er det i forbindelse med veimerking, og øvrige oppmerkingsarbeider, det skal gjøres ytterligere investeringer. I løpet av relativt kort tid har vi levert oppmerkingsarbeider til flere store entreprenører, næringskunder og eiendomsbesittere.

HMS/KS

Vi har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet samt kvalitet i våre leveranser.

I alt vårt virke kommer helse, miljø og sikkerhet først. Selskapet leverer tjenester av høy kvalitet, og har systemer tilpasset sin virksomhet, for å ivareta den tillit vi blir vist.

Veimerking

Driftslederen kan påta seg merking med termoplast, veimerkemaling og kaldplast til entreprenører, næringsdrivende, kommunale og statlige kunder. I hovedsak utfører vi det som kalles tverrgående merking. Langsgående merking er foreløpig begrenset til mindre veiprosjekter, reparasjoner og vedlikehold.

Leveranseområder

Vi har også utstyr som effektivt kan fjerne gammel termoplast, noe som forlenger levetiden på den nye oppmerkingen. Slik fjerning kan også være aktuelt i forbindelse med veiprosjekter. Der eksisterende oppmerking midlertidig eller permanent må fjernes.

Vi legger stor flid i utførelsen, både i forhold til det estetiske, og de retningslinjer som finnes for bransjen. Men også med tanke på materialvalg og funksjonalitet. Vår leveranse skal være et kvalitetsprodukt. Med lang levetid, og minst mulig skade på miljøet.

Utstyr og produkter vi benytter er levert av anerkjente produsenter, som Graco, RME, Geveko og Teknos.

Les mer
Vis mindre

Vei

I forbindelse med mindre veiprosjekter, reparasjon og vedlikehold kan vi bistå med midlertidig og permanent oppmerking. Merking av fotgjengerfelt, tekst, piler, vikelinje og kantlinje langs vei, midtdeler og trafikkøyer samt oppmerking i tilknytning til sykkel og gangvei. 

Eiendom

Uteområde er en del av helhetsinntrykket og vil med tiden trenge oppgradering og vedlikehold. Parkeringsområde er ofte det første man legger merke til når man kommer til en eiendom. Synlighet og utforming er viktige faktorer både i forhold til sikkerhet, funksjonalitet og optimal utnyttelse av arealet.

På næringseiendommer med stor trafikkbelastning anbefaler vi å bruke termoplast. Mens på mindre belastede områder som for eksempel borettslag og sameier vil veimerkemaling være det mest fornuftige valget.

Merking av inn- og utvendige parkeringsplasser, gangfelt, skraverte felt for parkering forbudt, laste-, losse- og lagringssone samt tekst og symboler.
Vi kan også utføre HMS-merking av eksempelvis gangveier og faresoner på industri og næringsområder. 

Symboler og tekst

Symboler og tekst kan benyttes til en rekke formål. Enten det er for å øke sikkerheten, gjøre det mer brukervennlig og informativt, eller bare for å gjøre det litt mer morsomt.

HMS-merking, reserverte områder, økt brukervennlighet, eller for å synliggjøre en logo til et firma. Lære, leke og ha det gøy i skolegården, eller på en lekeplass, med en labyrint eller en bokstav- eller tall lek. Man kan velge mellom en rekke forskjellige farger og former. Vi kan også bistå med spesialtilpassede design.

Kaldplast

Kaldplast er et spennende produkt som kan brukes til merking av sykkelfelt, helfargede parkeringsplasser for forlytningshemmede og el-bil ladeplasser, hjertesoner, gangfelt, og ellers som dekorative innslag.

Eiendomsdrift

Driftslederen dekker de fleste praktiske oppgaver og tjenester man har behov for knyttet til drift og vedlikehold av borettslag, sameie, industri, bygg, butikk, senter, barnehage eller annen næringsvirksomhet.

Leveranseområder

Vi kan levere alt fra driftsleder- og vaktmestertjenester, brannvern og skjøtsel av grøntanlegg til fullskala eiendomsdrift. Der alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold ivaretas og administreres av samme leverandør. Med en slik løsning vil man redusere antall leverandører, få mindre administrasjon og mer tid til de viktige oppgavene som utvikler virksomheten, skaper resultater og sikrer lønnsomhet.

Foruten egne leveranser kan vi levere og koordinere blant annet renholds- og kantinetjenester, samt alle bygg- og teknisk relaterte tjenester.

En leverandør – alle praktiske oppgaver, tjenester og myndighetskrav ivaretatt på beste måte – enkelt og effektivt.

Det å sette ut hele eller deler av driften kan vise seg å være en lønnsom investering. For styret i borettslag og sameie vil vår løsning forenkle styrearbeidet vesentlig.

Les mer
Se mindre

Daglig er det mange små og store oppgaver som stjeler av tiden din, det kan vi gjøre noe med.

En leveranse fra oss kan inneholde blant annet:

Eiendomsdrift

Det å sette ut hele eller deler av driften krever tillit. Vi har systemer som omfatter alt fra prekvalifisering av leverandører, informasjons-, evaluerings- og budsjettmøter til rutiner som sørger for at kvalitets- og servicenivå blir som avtalt. Bygget i seg selv har stor verdi. Den største verdien derimot er menneskene som bruker og leier bygget. Sammen med eier eller investor sørger vi for at alle viktige faktorer blir ivaretatt på beste måte.

Det å forvalte andres verdier er en oppgave vi har respekt for. Derfor har vi knyttet til oss flere profesjonelle aktører som sammen med oss kan levere et interessant, trygt og godt kvalitets produkt. Også sett fra et økonomisk ståsted. Som leverandør av eiendomsdrift vil våre kunder kunne nyte godt av våre stordriftsfordeler.

Driftsleder

Vi kan bistå med teknisk- og bygg relatert ledelse, saksbehandling, kvalitetssikring og innkjøp. Kontakt og oppfølging av leverandører, forhandling og reforhandling av kontrakter og serviceavtaler, samt sørge for at bygget fungere optimalt og at gjeldende myndighetskrav er ivaretatt. Det vil være naturlig at vaktmestertjenester er en del av leveransen.

Vaktmester

Vedlikehold og praktiske oppgaver. Utskifting av lyskilder. Vindus- og fasadevask. Avfallshåndtering og rengjøring av søppel rom/-dunker. Søppelplukking. Sjekk av porter, parkeringsanlegg og gjerder. Sjekk av teknisk rom og utstyr for normal drift og alarmer. Besiktigelse av bygg, eiendom og fellesarealer. Reparasjoner uteområdet, som belegningsstein, kantstein, flaggstenger, utskifting og montering av reklameskilt, oppmerking av parkeringsarealer og lignende. Sjekk av tak luker. Brøyting, strøing og soping. Sjekk av fett- og oljeutskiller. Sjekk og rengjøring av vannlås, sluk, sandfangere og tak sluk og -renner. Anskaffelse og koordinering av øvrige fagområder.

Brannvern

Brannvern handler om å ivareta sikkerheten til menneskene i bygget, deretter å verne om materielle verdier. Vi kan bistå med brannvern leder rollen og gjennomføre brannvernrunde der krav til egenkontroll ivaretas i form av blant annet kontroll av rømningsveier, lede- og markeringslys, brannsentral, sprinkler og slukkeutstyr. Videre kan selskapet sørge for håndtering og lukking av eventuelle avvik og være eiers representant ved tilsyn. Det viktigste er ikke hvem som har rollen, men at sikkerheten er ivaretatt. Som regel er det en ansatt som innehar rollen i tillegg til sine ordinære oppgaver. Ønsker man å frigjøre tid eller redusere administrative oppgaver, vil det være fornuftig å sette ut tjenesten.

Internkontroll/HMS

Vi kan ivareta kravet til egenkontroll iht. Internkontrollforskriften. Den viktigste delen av egenkontrollkravet gjelder sikkerhet i forhold til brann, noe som dekkes av våre brannvernrunder. Du kan lese mer om emne ovenfor. Det er videre en del sjekkpunkter i forbindelse med bygg, eiendom og annet teknisk utstyr man både «må», og «bør» ha kontroll på.

Dokumentasjon av internkontrollen vil variere etter virksomhetens art, aktiviteter, risiko og størrelse. Noen virksomheter vil utarbeide grundige analyser av risiko, mens andre kan nøye seg med en enkel dokumentasjon. Vi har løsninger både for bygg, næring, borettslag og sameie.

Uteområder

Uteområdet er en del av helhetsinntrykket og vil med tiden trenge oppgradering og vedlikehold. Vi kan levere vedlikeholdsfrie løsninger, slik at uteområdet fremstår representativt. Et fint og velstelt uteområde vil også kunne øke verdien ved et eventuelt salg og kostnaden kan sånn sett sees på som en investering. Selskapet kan bistå med både skjøtsel, vedlikehold og oppgradering, entreprenørtjenester, samt levering av utstyr til park og uteområder.

Skjøtsel av grøntanlegg

Skjøtsel av grøntanlegg i form av plen- og kantklipping, kalking og gjødsling, sprøyting, beskjæring og stell av bed og beplantning.

Teknisk

Foruten egenkontroll krever mange tekniske anlegg årlig service og ettersyn utført av autorisert leverandør, spesielt i forhold til brann og sikkerhet. En annen faktor er samspillet mellom de tekniske installasjonene. Det kan finnes problemstillinger som kan være gunstige å avdekke, sett fra et økonomisk ståsted.

Der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning i form av rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen brannteknisk, elektro, VVS og energi samarbeider selskapet med COWI, som er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap.

Elektro og svakstrøm. Ventilasjon og kjøling. Rørlegger, pumpeservice og varmeanlegg. Gass. Heis. Brannalarmanlegg, brannslukningsapparater og -slanger, samt annet slukkeutstyr. Fett- og oljeutskiller. Internkontroll elektrisk anlegg, inkludert lede- og markeringslys. FG kontroll og service sprinkleranlegg. Samt øvrige tekniskrelaterte fag.

Bygg

Vedlikehold er nødvendig for å forlenge byggets levetid og opprettholde kvaliteten på ønsket nivå. Jevnlig tilsyn vil tidlig avdekke feil og mangler som gjør at bygningen på sikt kan ta skade og verdien forringes. Behov for løpende vedlikehold i form av reparasjoner og periodisk vedlikehold i form av eksempelvis fasadevask og overflatebehandling er en naturlig del av byggets livssyklus.

Glass og lås. Taktekking. Blikkenslager. Fasade. Snekkerarbeider. Skadedyrbekjempelse. Gulv- og flis legging. Maling og tapetsering. Mur, støpning og forskaling.

Samarbeidspartnere

Mindre reparasjoner og utbedringer utfører vi selv. For større prosjekter og arbeider der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning bruker vi samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere velges basert på selskapets målsetning; kvalitet skal gjenspeiles i alt vi foretar oss. Vi sørger for koordinering og ivaretar alt det praktiske ved selve gjennomføringen av arbeidene.

Uteområder

Driftslederen kan påta seg entreprenørtjenester knyttet til oppgradering og vedlikehold av uteområder.

Leveranseområder

Uteområdet er en del av helhetsinntrykket og vil med tiden trenge oppgradering og vedlikehold. Vi kan levere vedlikeholdsfrie løsninger, slik at uteområdet fremstår representativt. Et fint og velstelt uteområde vil også kunne øke verdien ved et eventuelt salg av bygg, eiendom eller leilighet i borettslag eller sameie. Kostnaden kan sånn sett sees på som en investering.

Eksempel på leveranser til uteområder

Ordinært gravearbeid, meisling planering og drenering. Forskaling og støpning av mur og fundamenter til for eksempel skilt eller lysmaster. Reparasjon og oppsett av kantstein. Klargjøring for og legging av belegningsstein. Oppgradering av fellesarealer og gangveier. Steinlegging av bed og lignende. Og rådgivning rundt forbedring av eksisterende løsninger, for et mer vedlikeholdsfritt resultat.

Vi kan bistå med både skjøtsel, vedlikehold og oppgradering samt levering av utstyr til park og uteområder.