REDUSER ADMINISTRASJON OG TIDSFORBRUK

Én leverandør – alle praktiske oppgaver, tjenester og myndighetskrav ivaretatt på beste måte – enkelt og effektivt.

Brannvern handler om å ivareta sikkerheten til menneskene i bygget, deretter å verne om materielle verdier. Det er i den forbindelse mange hensyn å ta.

Vi kan bistå med brannvern leder rollen og gjennomføre brannvernrunde der krav til egenkontroll ivaretas i form av blant annet kontroll av rømningsveier, lede- og markeringslys, brannsentral, sprinkler og slukkeutstyr. Der det er aktuelt kan selskapet også arrangere brann-, evakuerings- og slukkeøvelse. Videre kan vi forestå håndtering og -lukking av eventuelle avvik og være eiers representant ved tilsyn.

Foruten egenkontroll krever mange tekniske anlegg årlig service og ettersyn utført av autorisert leverandør, spesielt i forhold til brann og sikkerhet. Der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning bruker vi samarbeidspartnere, på den måten får man kun én leverandør å forholde seg til. Våre samarbeidspartnere velges basert på selskapets målsetning; kvalitet skal gjenspeiles i alt vi foretar oss.

Ønsker man å redusere administrative oppgaver eller frigjøre tid, vil det være fornuftig å sette ut tjenesten. Det viktigste er ikke hvem som har rollen, men at sikkerheten er ivaretatt.

Vi har 15 års erfaring med forhandling, innkjøp, salg og utarbeidelse av komplette tekniske løsninger, som blant annet innbefatter branntekniske anlegg.

Ta kontakt med Tor Egil Naley på 952 22 173. Eller fyll ut kontaktskjema i bunn av siden, så tar vi kontakt med dere.

Besøk vår nettside http://driftslederen.no/ for mer informasjon om selskapet og våre leveranseområder.

Visjon

Vi skal være en ressurs –
vårt bidrag skal frigjøre tid til aktivitet som skaper resultater og sikrer lønnsomhet.

Systemer

Som en del av vårt kvalitetssystem bruker vi Plania. En programvare spesielt utviklet for eiendomsforvaltning og drift og vedlikehold.

Effektivt

Ved å samle flere tjenester hos én leverandør, eventuelt sette ut hele eller deler av driften vil man kunne frigjøre tid og redusere administrasjon.