ENKLERE STYREHVERDAG

Sameiet Hollenderhaugen setter ut driften av bygg og uteområder til Driftslederen. Løsningen fører til en betydelig forenkling av styrearbeidet, ved at samme leverandør ivaretar de fleste tjenester sameiet har behov for.

Følgende fagområder er inkludert i kontrakten; driftsleder, vaktmester, skjøtsel av grøntanlegg, brannvern, renhold, mattehåndtering, kontroll av lekeplassutstyr, beredskap i forhold til brøyting og samtlige tekniske fag.

De tekniske fagene innbefatter elektro, rør, brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, røkluker, brannslukkeutstyr, lede- og markeringslys og heis. I forbindelse med heis ivaretar vi både serviceleverandør, heisalarm og leverandøren av den periodiske sikkerhetskontrollen.

Styret får på den måten kun én leverandør å forholde seg til som ivaretar alt det praktiske.

Bildetekst: KONTRAKTS SIGNERING. Fra høyre; Styremedlem Turid Skarsgaard, styreleder Øystein Østensjø, daglig leder Driftslederen Tor Egil Naley og styremedlem Morten Frøyland. Rico Lupus som også er styremedlem var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Driftslederfunksjonen administrerer leverandørene, serviceavtaler og oppfølging av faste servicebesøk. Er mottaker av servicerapporter, kontrollerer og rapporterer til styret og bistår med utbedring. I tillegg ivaretar funksjonen lovpålagte krav i tilknytning til de tekniske anleggene og sameiets egenkontroll.

Samme funksjon kan styret kontakte ved behov for service- og vedlikeholdsoppdrag, i tilknytning til eller utover det som er medtatt i kontrakten. For tjenester vi ikke leverer selv, kan vi sørge for befaring, innhente tilbud, administrere, følge opp arbeidene og senere ivareta eventuelle reklamasjoner.

I forbindelse med heisanlegget ivaretar vi både serviceleverandør, heisalarm og leverandøren av den periodiske sikkerhetskontrollen, samt alt det praktiske rundt administrasjon. Som følge av et økende volum har vi fremforhandlet gode betingelser i forbindelse med drift av heisanlegg.

På enkelte typer sprinkleranlegg kreves det både FG-kontroll og service, utført av autorisert leverandør. Ettersyn skal utføres av eier eller eiers representant. Driftslederen administrerer leverandørene og sørger for at eiers plikter i forbindelse med egenkontroll blir ivaretatt.

Flere branntekniske installasjoner krever kontroll utført av autorisert leverandør. Som blant annet lede- og markeringslys, brannalarmanlegg, slukkeutstyr og røkluker. Driftslederen administrerer leverandørene og sørger for at eiers plikter i forbindelse med egenkontroll blir ivaretatt.

Vi har knyttet til oss samarbeidspartnere som innehar ett høyt servicenivå og kvalitet i sine leveranser, til en fornuftig pris. Det er derfor ikke nødvendigvis fordyrende å sette ut flere tjenester til oss. Snarere tvert imot har det vist seg ved flere anledninger.

Det sett i sammen med en betydelig enklere drift for styret, kan man gjerne si at vårt konsept både er kostnadseffektivt og tidsbesparende.

SAMEIET HOLLENDERHAUGEN
Etter å ha gjennomført grundige vurderinger med tanke på en hensiktsmessig drift og forvaltning av bygningsmasse og uteareal, FDV, inngikk Sameiet Hollenderhaugen en avtale med Driftslederen AS. Det var viktig for oss å få på plass en driftsavtale og en vaktmestertjeneste, som så langt det er mulig, ivaretar og avlaster styret/sameiet på en daglig basis. Etter at vi nå i en periode har driftet i henhold til avtalen, er vi godt fornøyd med kvaliteten på leveransen. Vår intensjon om en avtale som ivaretar Sameiet på en tilfredsstillende måte, er derfor oppnådd gjennom avtalen med Driftslederen AS, sier Øystein Østensjø – styreleder i Sameiet Hollenderhaugen.

Uteområdet er en stor del av helhetsinntrykket av eiendommen. Et fint og velstelt uteområde vil kunne øke verdien av leilighetene. Vi ivaretar grøntanlegget i form av plen-, kantklipp og gjødsling. I tillegg plukker og håndterer vi søppel på området, slik at det er ryddig og rent. Det skal også sikres trygg ferdsel i vintersesongen med brøyting og strøing, samt tilhørende feiing til våren. På lekeplassutstyr skal det i tillegg til egenkontroll, årlig utføres kontroll av godkjent lekeplasskontrollør.

DRIFTSLEDEREN
Dette er en viktig og omfattende kontrakt for oss. Når man oppnår besparelser og samtidig sørger for en betydelig enklere styrehverdag, kan man gjerne driste seg til å si at konseptet er bra. Den tilbudte løsningen passer like godt for nye som for etablerte borettslag og sameier. Vi ser frem til et spennende samarbeid og benytter anledningen til å takke styret og beboerne i Sameiet Hollenderhaugen for tillitten, sier Tor Egil Naley – daglig leder i Driftslederen AS.

MULIGHETER

Denne type leveranse er helt i tråd med Driftslederens mål om å være en ressurs og samarbeidspartner for styret i borettslag og sameier. Selv om vi er relativt nyetablerte har vi allerede oppnådd det man kan kalle stordriftsfordeler, og kan dermed tilby fordelaktige løsninger. Om man i tillegg ønsker en enklere styrehverdag, blir resultatet enda bedre. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av hvilke muligheter som kan gjøres gjeldende for deres borettslag eller sameie.