Selskapet

Driftslederen AS
Ivaretar dine interesser og verdier.
Lokalt selskap med lokale interesser, verdiskapningen er og blir lokalt.
Satsningsområde er industri, næring, borettslag og sameier.
Løsninger for en mer effektiv og enklere hverdag.
Driftsleder, vaktmester, brannvern, gartner, eiendomsdrift og konsulenttjenester.
Les mer
Vis mindre

Verdi

Kombinasjonen av egne leveranser og produkter, smarte løsninger, gode leverandører og god kjennskap til markedet skal sikre høy kvalitet på leverte tjenester, til en fornuftig og konkurransedyktig pris. Ta kontakt med oss så finner vi løsninger sammen, tilpasset deres virksomhet og behov.

Tor Egil Naley
Daglig leder – Driftslederen AS
952 22 173
toregil.naley@driftslederen.no

Erfaring

Fra tidligere innehar vi 25 års teknisk bakgrunn med erfaring fra blant annet salg, innkjøp, forhandling, reforhandling, reklamasjons håndtering og driftsløsninger knyttet til næringsbygg og sameier. Denne erfaringen kan komme dere til nytte.

HMS

I alt vårt virke kommer helse, miljø og sikkerhet først. I tillegg til våre ordinære sikkerhetsrutiner har vi tatt i bruk begrepet Ta5.

Ta5

Bruk fem minutter, tenk deg om og vurder utførte sikkerhetstiltak og faremomentene som kan oppstå ved planlagte arbeider før du starter.

Kvalitet

Selskapet leverer kvalitet i sine tjenester og har de nødvendige systemer tilpasset sin virksomhet for å ivareta den tillit vi er vist.

Visjon

Vi skal være en ressurs –
vårt bidrag skal frigjøre tid til aktivitet som skaper resultater og sikrer lønnsomhet.

Systemer

Som en del av vårt kvalitetssystem bruker vi Plania. En programvare spesielt utviklet for eiendomsforvaltning og drift og vedlikehold.

Effektivt

Ved å samle flere tjenester hos én leverandør, eventuelt sette ut hele eller deler av driften vil man kunne frigjøre tid og redusere administrasjon.

Mål

Selskapet skal sikre at det utøves et forsvarlig eierskap og god ledelse. At gjeldende lover og retningslinjer følges. At ledelsen og de ansatte er gjort kjent med og er innforstått med selskapets etiske retningslinjer, selskapets rutiner og mål for helse, miljø og sikkerhets- og kvalitetsarbeid. Har god kjennskap til selskapets leveranseområder og innehar en forretningsforståelse som er forenelig med selskapets visjon, mål og strategi.

Selskapet skal videre sikre trygge arbeidsforhold, høy kvalitet på leverte tjenester og høy kundetilfredshet. Vårt rennomé skal sikre en god og varig posisjon i markedet.

Bedriftshelsetjeneste

Vi bruker Stamina Helse som leverandør av bedriftshelsetjenester. Valgt løsning dekker mer enn gjeldende krav i forhold til vår virksomhet, noe som er i tråd med selskapets mål for helse, miljø og sikkerhet.

Etiske retningslinjer

Etikk og samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Selskapet vil påta seg sitt ansvar og i alle sammenhenger ta de nødvendige hensyn.

De etiske retningslinjer skal bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Der respekt, likeverd, trivsel og sikkerhet er prinsipper som settes høyt. De skal videre sikre at selskapet opptrer etisk rett og profesjonelt, innenfor gjeldende lovverk, samt at vårt ansvar for samfunn og miljø ivaretas på en god måte.

Hovedregel
Vårt arbeid i selskapet skal utføres slik at det er etisk rett, profesjonelt og innenfor gjeldende lovverk.

Kommunikasjon
Ledelsen og de ansatte kommuniserer slik at det utøves gjensidig respekt, toleranse og likeverd. Disse verdiene gjelder internt ovenfor kollegaer, mot våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører, mot offentlige myndigheter og instanser, samt andre som er i kontakt med selskapet.

Ansatte
Selskapet skal legge forholdene til rette for et godt og trygt arbeidsmiljø, der de ansatte blir vist respekt og likeverd. Det skal ikke under noen omstendigheter foregå mobbing eller annen form for trakassering som kan skade medarbeiderens trivsel eller motivasjon. Selskapet har nulltoleranse for slike handlinger.

Rusmidler
Ledelsen eller de ansatte skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i sitt arbeid for selskapet.

HMS
Selskapet sørger for at de ansatte får grundig opplæring innen helse, miljø og sikkerhet. Slik at de kan utøve sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte og gå frem som et godt eksempel både for våre kunder, innleide og samarbeidspartnere.

Kunder
Våre kvalitetssystemer skal sikre en profesjonell kundebehandling og oppfølging. De skal videre sørge for at vi viser oss vår kundes tillit verdig.

Forretningsetikk
Selskapet krever åpenhet og lojalitet fra de ansatte, overfor selskapet og deres interesser, systemer, regler og retningslinjer, noe som er ment for å skape en sunn bedriftskultur. Arbeider i selskapet skal utføres slik at det er etisk rett, profesjonelt og innenfor gjeldende lovverk.

Varslingsplikt
Alle i selskapet har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksempler er brudd på selskapet verdier, etiske retningslinjer og regelverk, samt brudd på offentlige lover og regler. Selskapet skal legge forholdene til rette for at varsling kan skje trygt og at den som varsler blir ivaretatt.

Taushet
Alle ansatte har taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter og opplysninger som er gitt i fortrolighet i selskapet eller opplysninger de blir gjort kjent med hos kunder, innleide og samarbeidspartnere. Taushetsplikten gjelder ikke ved brudd på selskapet verdier, etiske retningslinjer og regelverk, samt brudd på offentlige lover og regler.

Miljø
Selskapet skal være sitt ansvar bevisst og sørge for at virksomheten ikke unødig påvirker miljøet på en negativ måte. Våre handlinger og tanker skal ha et bærekraftig preg og selskapet skal gjøre sine valg basert på hensyn til miljøet.

Industri og næring

Selskapet dekker de fleste praktiske oppgaver og tjenester man har behov for knyttet til drift og vedlikehold av industri, bygg, butikk, senter, barnehage eller annen næringsvirksomhet.

Leveranseområder

Vi kan levere alt fra driftsleder, vaktmester, brannvern og skjøtsel av grøntanlegg til fullskala eiendomsdrift der alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold ivaretas og administreres av samme leverandør. Med en slik løsning vil man redusere antall leverandører, få mindre administrasjon og mer tid til de viktige oppgavene som utvikler virksomheten, skaper resultater og sikrer lønnsomhet.

Foruten egne leveranser kan vi levere og koordinere blant annet renholds- og kantinetjenester, regnskapsfører og renovasjon, samt alle bygg- og teknisk relaterte tjenester.

En leverandør – alle praktiske oppgaver, tjenester og myndighetskrav ivaretatt på beste måte – enkelt og effektivt.

Det å sette ut hele eller deler av driften kan vise seg å være en lønnsom investering.

Les mer
Se mindre

Daglig er det mange små og store oppgaver som stjeler av tiden din, det kan vi gjøre noe med.

En driftsavtale kan inneholde blant annet:

Eiendomsdrift

Det å sette ut hele eller deler av driften krever tillit. Selskapet har systemer som omfatter alt fra prekvalifisering av leverandører, informasjons-, evaluerings- og budsjettmøter til rutiner som sørger for at kvalitets- og servicenivå blir som avtalt. Bygget i seg selv har stor verdi. Den største verdien derimot er menneskene som bruker og leier bygget. Sammen med eier eller investor sørger selskapet for at alle viktige faktorer blir ivaretatt på beste måte.

Det å forvalte andres verdier er en oppgave vi har respekt for. Derfor har vi knyttet til oss flere profesjonelle aktører som sammen med selskapet kan levere et interessant, trygt og godt kvalitets produkt. Også sett fra et økonomisk ståsted.

Spør oss gjerne hvordan selskapet ivaretar dine interesser og verdier med kvalitetssikring på fem nivåer.

Driftsleder

Selskapet kan bistå med teknisk- og bygg relatert ledelse, saksbehandling, kvalitetssikring og innkjøp. Kontakt og oppfølging av leverandører, forhandling og reforhandling av kontrakter og serviceavtaler, samt sørge for at bygget fungere optimalt og at gjeldende myndighetskrav er ivaretatt. Det vil være naturlig at vaktmestertjenester er en del av leveransen.

Vaktmester

Vedlikehold og praktiske oppgaver. Skjøtsel av grøntanlegg i form av plen- og kantklipping, kalking og gjødsling, sprøyting, beskjæring og stell av bed og beplantning. Utskifting av lyskilder. Vindus- og fasadevask. Avfallshåndtering og rengjøring av søppel rom/-dunker. Søppelplukking. Sjekk av porter, parkeringsanlegg og gjerder. Sjekk av teknisk rom og utstyr for normal drift og alarmer. Besiktigelse av bygg, eiendom og fellesarealer. Reparasjoner uteområdet, som belegningsstein, kantstein, flaggstenger, utskifting og montering av reklameskilt, oppmerking av parkeringsarealer og lignende. Sjekk av tak luker. Brøyting, strøing og soping. Sjekk av fett- og oljeutskiller. Sjekk og rengjøring av vannlås, sluk, sandfangere og tak sluk og -renner. Anskaffelse og koordinering av øvrige fagområder.

Brannvern

Brannvern handler om å ivareta sikkerheten til menneskene i bygget, deretter å verne om materielle verdier. Vi kan bistå med brannvern leder rollen og gjennomføre brannvernrunde der krav til egenkontroll ivaretas i form av blant annet kontroll av rømningsveier, lede- og markeringslys, brannsentral, sprinkler og slukkeutstyr. Videre kan selskapet sørge for håndtering og lukking av eventuelle avvik og være eiers representant ved tilsyn. Det viktigste er ikke hvem som har rollen, men at sikkerheten er ivaretatt. Som regel er det en ansatt som innehar rollen i tillegg til sine ordinære oppgaver. Ønsker man å frigjøre tid eller redusere administrative oppgaver, vil det være fornuftig å sette ut tjenesten.

Uteområder

Uteområdet er en del av helhetsinntrykket og vil med tiden trenge oppgradering og vedlikehold. Vi kan levere vedlikeholdsfrie løsninger, slik at uteområdet fremstår representativt. Et fint og velstelt uteområde vil også kunne øke verdien ved et eventuelt salg og kostnaden kan sånn sett sees på som en investering. Selskapet kan bistå med både skjøtsel, vedlikehold og oppgradering, entreprenørtjenester, samt levering av utstyr til park og uteområder.

Teknisk

Foruten egenkontroll krever mange tekniske anlegg årlig service og ettersyn utført av autorisert leverandør, spesielt i forhold til brann og sikkerhet. En annen faktor er samspillet mellom de tekniske installasjonene. Det kan finnes problemstillinger som kan være gunstige å avdekke, sett fra et økonomisk ståsted.

Der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning i form av rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen brannteknisk, elektro, VVS og energi samarbeider selskapet med COWI, som er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap.

Elektro og svakstrøm. Ventilasjon og kjøling. Rørlegger, pumpeservice og varmeanlegg. Gass. Heis. Brannalarmanlegg, brannslukningsapparater og -slanger, samt annet slukkeutstyr. Fett- og oljeutskiller. Internkontroll elektrisk anlegg, inkludert lede- og markeringslys. FG kontroll og service sprinkleranlegg. Samt øvrige tekniskrelaterte fag.

Bygg

Vedlikehold er nødvendig for å forlenge byggets levetid og opprettholde kvaliteten på ønsket nivå. Jevnlig tilsyn vil tidlig avdekke feil og mangler som gjør at bygningen på sikt kan ta skade og verdien forringes. Behov for løpende vedlikehold i form av reparasjoner og periodisk vedlikehold i form av eksempelvis fasadevask og overflatebehandling er en naturlig del av byggets livssyklus.

Glass og lås. Taktekking. Blikkenslager. Fasade. Snekkerarbeider. Skadedyrbekjempelse. Gulv- og flis legging. Maling og tapetsering. Mur, støpning og forskaling.

Samarbeidspartnere

Mindre reparasjoner og utbedringer utførers av selskapet. For større prosjekter og arbeider der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning bruker vi samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere velges basert på selskapets målsetning; kvalitet skal gjenspeiles i alt vi foretar oss. Vi sørger for koordinering og ivaretar alt det praktiske ved selve gjennomføringen av arbeidene.

Borettslag og sameier

Selskapet dekker de fleste praktiske oppgaver og tjenester man har behov for knyttet til drift og vedlikehold av borettslag eller sameier.

Leveranseområder

Vi kan levere alt fra driftsleder, vaktmester, brannvern og skjøtsel av grøntanlegg til fullskala eiendomsdrift der alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold ivaretas og administreres av samme leverandør. Med en slik løsning, vil man redusere antall leverandører, få mindre administrasjon, en enklere hverdag og i mange tilfeller reduserte felleskostnader.

Foruten egne leveranser kan vi levere og koordinere blant annet renhold og regnskapsfører, samt alle bygg- og teknisk relaterte tjenester.

En leverandør – alle praktiske oppgaver, tjenester og myndighetskrav ivaretatt på beste måte – enkelt og effektivt.

Det å sette ut ansvaret for driften av borettslag og sameier er nytenkende og fremtidsrettet, i tillegg kan det være lønnsomt i form av reduserte felleskostnader.

Se også: driftslederen.no/grindesvingen/ og driftslederen.no/ovregaten/

Les mer
Se mindre

Daglig er det mange små og store oppgaver som stjeler av tiden din, det kan vi gjøre noe med.

En driftsavtale kan inneholde blant annet:

Eiendomsdrift

Det å sette ut hele eller deler av driften krever tillit. Selskapet har systemer som sørger for at kvalitets- og servicenivå blir som avtalt. Bygget i seg selv har stor verdi. Den største verdien derimot er beboerne. Sammen med styret sørger selskapet for at alle viktige faktorer blir ivaretatt på beste måte.

Det å forvalte andres verdier er en oppgave vi har respekt for. Derfor har vi knyttet til oss flere profesjonelle aktører som sammen med selskapet kan levere et interessant, trygt og godt kvalitets produkt. Også sett fra et økonomisk ståsted.

Driftsleder

Selskapet kan bistå med teknisk- og bygg relatert ledelse, saksbehandling, kvalitetssikring og innkjøp. Kontakt og oppfølging av leverandører, forhandling og reforhandling av serviceavtaler, samt sørge for at gjeldende myndighetskrav er ivaretatt. Det vil være naturlig at vaktmestertjenester er en del av leveransen.

Vaktmester

Vedlikehold og praktiske oppgaver. Skjøtsel av grøntanlegg i form av plen- og kantklipping, kalking og gjødsling, sprøyting, beskjæring og stell av bed og beplantning. Utskifting av lyskilder. Renhold av trappeganger og fellesarealer. Vindus- og fasadevask. Avfallshåndtering og rengjøring av søppel rom/-dunker. Søppelplukking. Sjekk av porter, parkeringsanlegg og gjerder. Sjekk av teknisk rom og utstyr for normal drift og alarmer. Besiktigelse av bygg, eiendom og fellesarealer. Reparasjoner uteområdet, som belegningsstein, kantstein, utskifting og montering av skilt, oppmerking av parkeringsarealer og lignende. Sjekk av tak luker. Brøyting, strøing og soping. Sjekk og rengjøring av vannlås, sluk, sandfangere og tak sluk og -renner. Anskaffelse og koordinering av øvrige fagområder.

Brannvern

Brannvern handler om å ivareta sikkerheten til beboerne, deretter å verne om materielle verdier. Vi kan bistå med brannvern leder rollen og gjennomføre brannvernrunde der krav til egenkontroll ivaretas i form av blant annet kontroll av rømningsveier, lede- og markeringslys, brannsentral, sprinkler og slukkeutstyr. Videre kan selskapet sørge for håndtering og lukking av eventuelle avvik og være eiers representant ved tilsyn. Det viktigste er ikke hvem som har rollen, men at sikkerheten er ivaretatt, ønsker man å frigjøre tid vil det være fornuftig å sette ut tjenesten.

Uteområde

Uteområdet er en del av helhetsinntrykket og vil med tiden trenge oppgradering og vedlikehold. Vi kan levere vedlikeholdsfrie løsninger, slik at uteområdet fremstår representativt. Et fint og velstelt uteområde vil også kunne øke verdien ved et eventuelt salg og kostnaden kan sånn sett sees på som en investering. Selskapet kan bistå med både skjøtsel, vedlikehold og oppgradering, entreprenørtjenester, samt levering av utstyr til park og uteområder.

Teknisk

Foruten egenkontroll krever mange tekniske anlegg årlig service og ettersyn utført av autorisert leverandør, spesielt i forhold til brann og sikkerhet. En annen faktor er samspillet mellom de tekniske installasjonene. Det kan finnes problemstillinger som kan være gunstige å avdekke, sett fra et økonomisk ståsted.

Der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning i form av rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen brannteknisk, elektro, VVS og energi samarbeider selskapet med COWI, som er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap.

Elektro og svakstrøm. Ventilasjon og kjøling. Rørlegger, pumpeservice og varmeanlegg. Gass. Heis. Brannalarmanlegg, brannslukningsapparater og -slanger, samt annet slukkeutstyr. Fett- og oljeutskiller. Internkontroll elektrisk anlegg, inkludert lede- og markeringslys. FG kontroll og service sprinkleranlegg. Samt øvrige tekniskrelaterte fag.

Bygg

Vedlikehold er nødvendig for å forlenge byggets levetid og opprettholde kvaliteten på ønsket nivå. Jevnlig tilsyn vil tidlig avdekke feil og mangler som gjør at bygningen på sikt kan ta skade og verdien forringes. Behov for løpende vedlikehold i form av reparasjoner og periodisk vedlikehold i form av eksempelvis fasadevask og overflatebehandling er en naturlig del av byggets livssyklus.

Glass og lås. Taktekking. Blikkenslager. Fasade. Snekkerarbeider. Skadedyrbekjempelse. Gulv- og flis legging. Maling og tapetsering. Mur, støpning og forskaling.

Samarbeidspartnere

Mindre reparasjoner og utbedringer utførers av selskapet. For større prosjekter og arbeider der det kreves spesiell kompetanse og godkjenning bruker vi samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere velges basert på selskapets målsetning; kvalitet skal gjenspeiles i alt vi foretar oss. Vi sørger for koordinering og ivaretar alt det praktiske ved selve gjennomføringen av arbeidene.

Entreprenør

Til industri, næring, borettslag og sameier vil selskapet kunne levere entreprenørtjenester knyttet til oppgradering og vedlikehold av uteområder.

Leveranseområder

Uteområdet er en del av helhetsinntrykket og vil med tiden trenge oppgradering og vedlikehold. Vi kan levere vedlikeholdsfrie løsninger, slik at uteområdet fremstår representativt. Et fint og velstelt uteområde vil også kunne øke verdien ved et eventuelt salg av bygg, eiendom eller leilighet, kostnaden kan sånn sett sees på som en investering.

Eksempel på leveranser til uteområder

Ordinært gravearbeid, meisling planering og drenering. Forskaling og støpning av mur og fundamenter til for eksempel skilt eller lysmaster. Reparasjon og oppsett av kantstein. Klargjøring for og legging av belegningsstein. Oppgradering av fellesarealer og gangveier. Steinlegging av bed og lignende. Rådgivning rundt forbedring av eksisterende løsninger, for et mer vedlikeholdsfritt resultat.

Selskapet kan bistå med både skjøtsel, vedlikehold og oppgradering, samt levering av utstyr til park og uteområder.